22 ژانویه
2019

کاربردهاى افکار سنجى

دسته بندی: مقالات

افکارسنجى کاربردهاى فراوانى دارد. یکى از این کاربردها، بهره گیرى از نظرسنجى در امر برنامه ریزى و تصمیم گیرى هاى دولت ها مى باشد. دولت ها با استفاده از اطلاعات حاصله در مورد تمایلات و گرایش افکار در جامعه ، با بصیرت و شناخت کافى به برنامه ریزى مى پردازند. سازمان ها، شرکت ها و مؤ سسات مختلف با بهره گیرى از داده هاى افکار سنجى ، میزان موفقیت خود را افزایش مى دهند. برخى از این سازمان ها براى ادامه فعالیت ناگزیر از انجام نظرسنجى و استفاده از نتایج آن در برنامه هاى خود مى باشند. به عنوان مثال مدیران رسانه هاى گروهى در فرایند برنامه ریزى ، تولید و پخش برنامه لازم از نظرات و تمایلات مردم آگاه شوند. برخى از مهم ترین کاربردهاى سنجش افکار به شرح زیر مى باشند:

الف ارزیابى عملکرد دستگاه هاى ادارى در نزد عموم مردم و انتقال خواسته هاى آن ها به سازمان ها در سیستم هاى ادارى ، مدیران و تصمیم گیرندگان از طریق بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دیگر روش هاى متداول ادارى ، خواسته هاى خود را به پایین هرم تشکیلات منتقل مى کنند؛ اما اطلاعات مربوط به خواسته ها و تمایلات مردم چگونه از قاعده هرم به راءس تشکیلات که مدیران و تصمیم گیرندگان در آن قرار دارند، منتقل مى شود؟

ممکن است هر دستگاهى براى کسب آگاهى از نظرات مردم در خصوص عملکرد خویش ، روش هایى اتخاذ کند.

یک مؤسّسه نظرسنجى مى تواند با بهره گیرى از روش هاى منسجم و علمى نظرات مردم را در مورد عملکرد مؤسسه ها، سازمان ها و دستگاه هاى دولتى و غیر دولتى ، گردآورى و تجزیه و تحلیل کند. استفاده از این داده ها در فرایند تصمیم گیرى و اجرا، درصد موفقیت سازمان هایى را که به طور مستقیم و غیر مستقیم به مردم خدمت مى کنند، افزایش مى دهد.

ب کاربرد دیگر سنجش افکار مقوله اصلاح و تربیت است . در جامعه ده ها مشکل و معضل وجود دارد که مانع رشد و بالندگى جامعه مى گردد. عدم آگاهى افکار عمومى از جنبه هاى منفى مشکلات یکى از دلایل تداوم آن ها است . به عنوان مثال کیفیت مصرف نان یکى از مشکلاتى است که در جامعه ما تقریبا امرى همگانى بوده و عمومیت دارد. انجام یک نظرسنجى دقیق و انعکاس نتایج حاصله از آن به نحو مؤ ثرى مى تواند از بد مصرف کردن نان و ضایعات آن بکاهد.

این مقوله در مورد سایر مسائل اجتماعى نیز مى تواند صادق باشد. بدین ترتیب ، اگر سنجش افکار به طور صحیح اجرا

و نتایج آن در اختیار دیگران قرار بگیرد، مردم به نقطه ضعف هاى اجتماعى آگاه شده و نیز عادات مثبت و نیکو تقویت مى گردد و در نهایت به اصلاح و تربیت اجتماع مى انجامد.

ج تسهیل و تصحیح سیاست گذارى ، تصمیم گیرى و اجرا یکى دیگر از کاربردهاى مثبت نظرسنجى است .

سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان جامعه در حوزه هاى فرهنگى ، اقتصادى ، خدماتى و غیره با اطلاع از نظرات و خواسته هاى عموم مردم ، با بصیرت و روشن بینى مى توانند به جامعه خدمت کنند. انعکاس جنبه هاى مثبت و منفى

یک سیاست یا برنامه اقتصادى و یا یک تصمیم فرهنگى ، مى تواند مدیران را در اتخاذ تصمیم هاى بعدى به طور مؤ

ثرى یارى کند. این فرایند در نهایت به تصحیح تصمیم گیرى ها مى انجامد.

د نظرسنجى ها مى توانند داده هاى مفیدى در اختیار محققین علوم اجتماعى به ویژه جامعه شناسى و علم سیاست قرار دهد. یکى از مشکلات جدى که علوم اجتماعى در فرایند رشد و ترقّى خود در جامعه ما با آن روبه رو است ، کمبود داده هاى تجربى است . بسیارى از آرا و فرضیات در مورد مسائل اجتماعى به دلیل فقدان این قبیل داده ها در سطح ملّى قابل بررسى و تجزیه و تحلیل دقیق نیست . نظرسنجى ها با جمع آورى داده هاى تجربى و ارائه آن ها به مراکز پژوهشى و دانشگاه ها، نقش مؤ ثرى در حل مسائل اساسى جامعه ایفا کرده و در عین حال به رشد و تکامل علوم اجتماعى نیز مدد مى رسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *